ඇයි අනිල් ජාසිංහ කෝවිඩ් මර්දන කාර්ය සාධක බලකායට යළි කැඳවන් නැත්තේ?

ඇයි අනිල් ජාසිංහ කෝවිඩ් මර්දන කාර්ය සාධක බලකායට යළි කැඳවන් නැත්තේ?
Why is Anil Jasinghe not recalled to the Kovid Suppression Task Force?
Mujibur Rahuman | මුජිබුර් රහුමාන් | SJB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News