රජය මොනව කිව්වත් අපි තමයි අපේ ජීවිත බෙරගන්න ඔනේ.. ස්වයං සංචාරණ සීමා පැනවීමක් සිදු කරගන්න

රජය මොනව කිව්වත් අපි තමයි අපේ ජීවිත බෙරගන්න ඔනේ.. ස්වයං සංචාරණ සීමා පැනවීමක් සිදු කරගන්න

No matter what the government says, we are the ones who have to save our lives
Set self-travel restrictions – M. A. Sumanthiran, M.P. – Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News