සියලු දේ කම්මුතුයිද? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර්, සමගි ජන බලවේගය

සියලු දේ කම්මුතුයිද? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර්, සමගි ජන බලවේගය

Is everything crumbling? Member of Parliament S. M. Marikkar, Samagi Jana Balawegaya (SJB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News