මෙම ඝාතනවල වගකීමෙන් මිදෙන්න ජනාධිපතිවරයාට බැහැ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක, ජවිපෙ නායක

මේ සිදුවන්නේ ස්වභාවික මරණ නොව සමූහ මිනිස් ඝාතනයි .. මෙම ඝාතනවල වගකීමෙන් මිදෙන්න ජනාධිපතිවරයාට බැහැ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක, ජවිපෙ නායක

This is not a natural death but a massacre. The President cannot escape responsibility for these killings – MP Anura Kumara Dissanayake, JVP Leader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News