අද දිනයේ සංශෝධනය වූ ඇමති ධුර

ජනාධිපති ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදු කර තිබේ.

අද දිනයේ සංශෝධනය වූ ඇමති ධුර මෙසේය.

ජී. එල් පීරිස් මහතා – විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය – ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය
ගාමිණි ලොකුගේ මහතා – විදුලිබල අමාත්‍ය
ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යං
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා – තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව සංවාර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News