අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා වාහන 164 ක් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා වාහන 164 ක් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය – ඩලස් අලහප්පෙරුම, විදුලිබල අමාත්‍යතුමා (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

Cabinet decided to import 164 vehicles for essential requirements – Dullas Alahapperuma, Minister of Power (Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News