ජනාධිපතිතුමාට රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමේ දැනුමක් තියනවද නැද්ද කියන එක තමයි දැන් තිබෙන ප්‍රශ්නේ

ජනාධිපතිතුමාට රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමේ දැනුමක් තියනවද නැද්ද කියන එක තමයි දැන් තිබෙන ප්‍රශ්නේ | The question now is whether the President has diplomatic knowledge or not – Mujibur Rahuman | මුජිබුර් රහුමාන් | SJB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News