800ට ගන්න ඇන්ටිජෙන් කට්ටල 25000කටද විකුනන්නේ? පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි | Ven. Elle Gunawansa Thero

800ට ගන්න ඇන්ටිජෙන් කට්ටල 25000කටද විකුනන්නේ? පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි | Ven. Elle Gunawansa Thero

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News